nhà chị hòa tú xương quận3 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật