Nhà anh Phước Vĩnh Lộc - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật