Nhà anh Tuân Tân Phú - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật