Trần thạch cao 2 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật