Trần Thạch Cao 3 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật