Trần thạch cao 4 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật