Trần thạch cao 6 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật