Trần thạch cao 8 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật