Đắp phào chỉ trần nhà - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật