Đầu cột hoa văn - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật