Hoa văn đầu cột - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật