khái niệm về phù điêu - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật