Kiến trúc Pháp - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật