lục bình bê tông đẹp - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật