nhà cổ xưa - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật