phù điêu bảo tàng - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật