Trần thạch cao bền - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật