trần vòm thạch cao trong nhà - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật