Nhà anh Bình ở An Phú - Bình Dương - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật