Nhà anh Phương ở quận 7 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật