Nhà anh Út ở Thủ Đức - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật