Nhà anh Vịnh - Thủ Đức - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật