Tượng phù điêu xi măng - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật